Thương mại lãi suất cố định

Thương Giấy Asset-Backed (ABCP)

một Asset-Backed Thương Giấy (ABCP) là gì? Một thương phiếu tài sản hậu thuẫn (ABCP) là một phương tiện đầu tư ngắn hạn với kỳ hạn đó là thường giữa 90 và 270 ngày.

Lựa chọn hàng đầu

Đường cong Năng suất bình thường

Curve Bình thường Yield là gì Đường cong lãi suất bình thường là một đường cong lợi suất, trong đó nợ ngắn hạncụ có năng suất thấp hơn so với nợ dài hạncụ về chất lượng tín dụng tương tự.

Cưỡi đường cong lãi suất

ĐỊNH NGHĨA của Riding đường cong lãi suất Cưỡi đường cong lãi suất là một chiến lược kinh doanh mà liên quan đến việc mua một trái phiếu dài hạn và bán nó trước khi nó trưởng thành để lợi nhuận từ sản lượng suy giảm xảy ra trong suốt thời gian của một trái phiếu.