Đầu tư

Quỹ Cơ hội là gì?

một Opportunity Fund là gì? Một quỹ cơ hội là một phương tiện đầu tư thiết kế để đầu tư vào bất động sản tại các khu vực được gọi là “khu cơ hội.