Лихвени проценти

Какви са разликите между фондовете на лихвата по федералните и LIBOR?

Федералните фондове процент в сравнение с LIBOR: преглед В макроикономиката, лихвеният процент, играе решаваща роля в предоставянето на равновесие на пазара на активи чрез сравнявани търсенето и предлагането на финансови средства.

Избрани

Четенето в междубанков лихвен процент,

Какво ли е междубанков лихвен процент? Скоростта на междубанковия е лихвеният процент, начислен върху краткосрочни заеми, извършени между американските банки.

Как да се подготвят за повишаването на лихвените проценти

Съдържание Нарежете Бонд Продължителност Виж, за да Запаси Използвайте Бонд Стълби Пазете се от инфлация Hedges Заложете на щатския долар Намалите риска Рефинансирате Начало Долния ред Когато лихвените проценти се носят близо до историческото дъно за продължителен период от време, става лесно да се забрави, че това, което се спуска в крайна сметка ще дойде обратно нагоре.

Какво е начислена лихва, и защо ми трябва да го плати, когато си купя една връзка?

Начислената лихва е в размер на лихви по дълга, като една връзка, но все още не се събира.

Влиянието на екскурзия Инфлационни

На 30 януари 2019 Федералния резерв заяви, че ще запази своя целеви диапазон на основния лихвен процент на 2.

Как Cox-Ingersoll-Рос модела на (CIR) работи

Какво е модел на Cox-Ingersoll-Рос (CIR)? Моделът на Cox-Ingersoll-Рос (CIR) е математическа формула се използва за моделиране на нивото на лихвените проценти и се задвижва от единствен източник на пазарен риск.

Научете как Negative Лихвени проценти работа

Лихвени процентиобикновено се приемат за цената, платена на пари назаем.

Лихвен риск между дългосрочните и краткосрочни облигации

Отговорът на този въпрос се крие в инструменти с фиксирана доходностхарактер на облигации и облигации, често се споменава заедно просто като “облигации” (в продължение на повече от разликата между двете, вижте Облигационната срещу Бонд: Каква е разликата?

Интерес Стратегия процент Арбитраж: Как работи

Промяна на лихвените процентимогат да имат значително въздействие върху цените на активите.

Номинален лихвен процент

Какво е номиналният лихвен процент Номинален лихвен процент се отнася за лихвения процент, преди да приемете инфлацияпод внимание.

Още за четене

Sterling Нощувка Interbank средният процент (СОНЯ)

Какво ли е Sterling Нощувка Interbank средният процент (СОНЯ)?

Определяне Fisher Ефект

Какво ли е ефект на Фишер? Най ефект на Фишер е икономическа теория, създадена от икономист Ървинг Фишър, който описва връзката между инфлация и двете реални и номинални лихвени проценти.

Какви нисък лихвен процент на околната среда всъщност означава

Какво е нисък лихвен процент на околната среда? А среда нисък лихвен процент се случва, когато скоростта безрисковна интереси, което обикновено е дадено от централната банка, е по-ниска от историческите средни нива за продължителен период от време.

Четене Into Отрицателните лихвени проценти среди

Какво е отрицателна лихва по околната среда? А среда отрицателен интерес скорост съществува, когато номиналната една нощ интерес скоросттападне под нула процента за определен икономически зона.

Използването непредубеден Очакванията Теория за сравняване Бонд Инвестиции

Какво е Очакванията Теория Очакванията теория се опитва да предвиди какво краткосрочните лихвени процентище бъдат в бъдеще въз основа на текущите дългосрочни лихвени проценти.

Как Blended курсове Работа

Какво е смесено процент? А смесени процент е лихвен процент, начислен върху заем, който представлява комбинация от предишния курс и нов курс.

Разликата между непрекъснати и дискретни Усложнява

Хората инвестират с очакването за получаване на повече от това, което инвестира.

Разбирателство Лихвен процент Паритет

Какво е Лихвен процент четност (МКК)? Лихвен паритет (МКК) е теория, в която на лихвения диференциалмежду двете страни е равна на разликата между форуърд курсът и обменен спот курс.

Как Мумбай Interbank Forward Оферта процент (MIFOR) се различава от LIBOR

Какво е Мумбай Interbank Forward предлагат скорост на - MIFOR Мумбай Interbank Forward Оферта на разходите (MIFOR) е процентът, който индийски банки използват като отправна точка за определяне на цените на споразуменията за форуърдния курс и производни.

Как Interbank Bid скоростта на Лондон (Идентификационен номер на библиотеката) Works

Какво е Лондон Interbank Bid Rate на (Идентификационен номер на библиотеката)?

Нощувка процент Definition

Какво е овърнайт лихвения процент Цената за една нощ е лихвеният процент, при която депозитаринституция (обикновено банки) поддава или заема средства с друга депозитарна институция в една нощ пазар.

Област 11 Разходите за индексни фондове (COFI)

Какво е окръжен 11 Цената на индексни фондове? 11-ти район Цената на индексни фондове (COFI) е месечна средна претеглена стойност на лихвените проценти по разплащателни и спестовни сметки, предлагани от финансовите институции, опериращи в Аризона, Калифорния и Невада.

Сингапур Interbank Offered Rate (SIBOR)

Какво ли SIBOR? В Сингапур Interbank Offered Rate, известен с абревиатурата SIBOR, е референтният лихвен процент, се посочва в сингапурски долара, за отпускане на заеми между банки в рамките на азиатския пазар.

Хонконг Interbank Offered Rate (HIBOR)

Каква е Хонконг Interbank Offered Rate? В Хонконг Interbank Offered Rate, известен с абревиатурата HIBOR, е база за сравнение лихвен процент, се посочва в хонконгски долари, за отпускане на заеми между банки в рамките на пазара на Хонг Конг.

Стокхолм Interbank Offered Rate (STIBOR)

Какво е Стокхолмската Interbank Offered Rate? Стокхолм Interbank Offered Rate - STIBOR - е официалният процент на междубанковия оферта за краткосрочни заеми в Швеция.

Какво Формула Изчислява Лихвите по интереси?

За да се изчисли интерес на интерес, съединение интересформула определя размера на натрупаната интерес на основното количество вложени или назаем.

Какво се случва, ако лихвените проценти се повишат твърде бързо?

Когато лихвените проценти се повишат твърде бързо, може да предизвика верижна реакция, която се отразява на икономиката на страната, както и на глобалната икономика.

Смятате-ниски лихвени проценти се увеличават разходите за инвестиции?

По-ниски лихви насърчават допълнителни разходи за инвестиции, която дава икономиката тласък по време на бавен икономически растеж.

Казано Годишен лихвен процент

Какво е Казано Годишен лихвен процент A заяви годишен лихвен процент е възвръщаемостта на инвестицията (ROI), която се изразява като процент на година.

Paradox Гибсън

Какво е Гибсън Paradox Paradox Гибсън е икономическа наблюдение, направено от британския икономист Алфред Хърбърт Гибсън по отношение на положителната връзкамежду лихвените проценти и на едро ценови нива.

референтен лихвен процент

Какво е референтният лихвен процент Референтен лихвен процент е лихвения процентеталон използва за задаване на други лихвени проценти.

5-те страни с най-ниските лихви

Това са твърде необичайни пъти доколкото лихвените проценти са засегнати.

Непрекъснато съединение интерес

Сложната лихва е начислена в първоначалната главница, а също и на натрупаната лихва от предходни периоди на депозит или кредит.

Разбирането на Рейкявик Interbank Offered Rate - REIBOR

Какво ли е Рейкявик Interbank Offered Rate - REIBOR?

Какво означава, когато интерес "се натрупва всеки ден?

През финансовата терминология, “ натрупва“ означава същото като “натрупва”. Лихвите се смята за начислен, когато тя се добавя към баланса по сметката.

Как промените в лихвените проценти влияят върху навиците на разходите в икономиката?

Промените в лихвените проценти могат да имат различни ефекти върху навици на разходите на потребителите в зависимост от редица фактори, включително и сегашните нива проценти, очакваните бъдещи промени проценти, доверието на потребителитеи на цялостното здраве на икономиката.

банка Rate

Какво е банка процент Процент банка е лихвения процент, при който една нация централна банкапредоставя средства за местните банки, често под формата на много краткосрочни заеми.

Лихвен процент Index

Определението за Лихвен процент Index Индекс на лихвения процент е индекс, базиран на лихвения процент на финансовия инструментили кошница от финансови инструменти.

Prime Rate

Какво е основния лихвен процент? Основната ставка е лихвеният процент, който търговските банки събират своите най-платежоспособните клиенти.

междинни цели

Какви са междинни цели Междинните цели се прилагат за всяка икономическа променлива, която е от жизненоважно значение за икономиката, а не под прекия контрол на Федералния резерв.